Điều lệ MABC

ĐIỀU LỆ
Tổ chức hoạt động CLB Doanh nhân Âm nhạc Và Nghệ thuật Hutech
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-MABC.23 ngày 05/01/2023)
________________

 CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1: Tên gọi, ngày thành lập và thông tin liên hệ

– Tên tiếng Việt: CLB Doanh nhân Âm nhạc Và Nghệ thuật Hutech
– Tên tiếng Anh: Hutech Music Art Businessmen Club
– Tên viết tắt: MABC
– Trụ sở: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
– Đơn vị chủ quản: Viện Âm nhạc Và Nghệ thuật Hutech
– Website: www.mabc.vn
– Fanpage: www.facebook.com/HutechMABC.

ĐIỀU 2: Mục đích hoạt động

Câu lạc bộ Doanh nhân Âm nhạc Và Nghệ thuật Hutech (MABC) là tổ chức liên kết các doanh nhân, thông qua hoạt động âm nhạc và nghệ thuật cùng với sinh viên để tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng sinh viên trong và ngoài nước, đồng thời kết nối, liên minh, liên kết, xúc tiến thương mại, mở ra các cơ hội hợp tác kinh doanh mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cho xã hội.

ĐIỀU 3: Nguyên tắc hoạt động

– Tham gia tự nguyện, hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai và minh bạch.
– Tất cả hội viên cùng thống nhất mục tiêu và hành động, tôn trọng lẫn nhau, cam kết tuân thủ thực hiện theo Quy chế hoạt động của CLB và pháp luật.

ĐIỀU 4: Chức năng, nhiệm vụ

– Thông qua các hoạt động kinh doanh, âm nhạc và nghệ thuật tạo cầu nối giữa doanh nhân và sinh viên nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng sinh viên trong và ngoài nước, đặc biệt là sinh viên của Viện Âm nhạc Và Nghệ thuật Hutech và Trường Đại học Hutech.
– Phát triển các cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng giao thương trong nước và quốc tế cho hội viên CLB.
– Là nơi để các hội viên gặp gỡ, cập nhật, chia sẻ thông tin, đào tạo, học hỏi kinh nghiệm và kiến thức.
– Đóng góp lợi ích chung cho xã hội.

CHƯƠNG II: HỘI VIÊN

ĐIỀU 5: Đối tượng tham gia

Doanh nhân yêu thích âm nhạc và nghệ thuật, có mong muốn đóng góp giá trị cho cộng đồng sinh viên, sắp xếp được thời gian để tham gia và làm lan tỏa các hoạt động cộng đồng cũng như hoạt động kết nối kinh doanh của CLB thì được xem xét để trở thành hội viên.

ĐIỀU 6: Thủ tục tham gia

– Doanh nhân gửi Đơn đăng ký gia nhập CLB (theo mẫu) và được Ban Điều hành CLB chấp thuận.
– Tự nguyện tham gia và đồng ý tuân thủ theo Điều lệ và các quy định khác của CLB.
– Đóng lệ phí tham gia đầy đủ và đúng hạn.

ĐIỀU 7: Quyền lợi của hội viên

– Được tham gia vào các hoạt động của CLB, trong đó có hai hoạt động chính là hoạt động cộng đồng và hoạt động kết nối kinh doanh.
– Được cập nhật các thông tin chia sẻ, cơ hội kinh doanh, đầu tư.
– Được tham gia các cuộc hội họp và sự kiện của CLB.
– Được cung cấp, giới thiệu thông tin về doanh nghiệp của mình cho các hội viên.
– Được tự đề cử, ứng cử vào vị trí trong Ban Điều Hành.
– Được đề xuất về những vấn đề phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của CLB.
– Được ra khỏi CLB nếu xét thấy không thể hoặc không còn nguyện vọng tham gia.

ĐIỀU 8: Nghĩa vụ của hội viên

– Cung cấp thông tin cá nhân, doanh nghiệp đầy đủ, trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm đối với thông tin mình cung cấp.
– Tuân thủ theo Điều lệ, các quy định khác của CLB và chấp hành sự phân công của CLB.
– Đóng phí sinh hoạt đầy đủ và đúng hạn.
– Tham gia các buổi họp của CLB, tối thiểu 1 lần/tháng.
– Tham gia các hoạt động và sự kiện của CLB, tối thiểu 1 lần/quý.
– Thông qua các phương tiện truyền thông và cách thức khác làm lan tỏa các hoạt động của CLB.
– Nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất để xây dựng và phát triển CLB.
– Tuân thủ các quy định và tiêu chí hoạt động của CLB.

ĐIỀU 9: Trường hợp chấm dứt hội viên

– Không còn nguyện vọng tiếp tục tham gia CLB.
– Không chấp hành Điều lệ, quy định của CLB và các nghĩa vụ theo Điều 7.
– Có hành vi gian dối, và/hoặc trái pháp luật.

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

ĐIỀU 10: Ban Điều hành 

10.1. Chức năng, nhiệm vụ Ban Điều hành

– Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của CLB.
– Định hướng, thiết lập, triển khai tầm nhìn và mục tiêu của CLB.
– Phát triển các hoạt động, chương trình, sự kiện phù hợp với mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của CLB.
– Đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh và cơ cấu nhân sự phù hợp với định hướng, mang lại lợi ích tối ưu.
– Đại diện cho CLB trong các chương trình, sự kiện, hoạt động tài trợ, phát biểu với các cơ quan truyền thông, đối tác…
– Xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức thông qua các giá trị cốt lõi của CLB.

10.2. Cơ cấu Ban Điều hành

 + Chủ tịch CLB

– Chủ tịch CLB do Viện Âm nhạc Và Nghệ thuật Hutech bổ nhiệm, là người đại diện điều hành và quản lý chung toàn bộ hoạt động của CLB với sự tư vấn của Viện trưởng Viện Âm nhạc Và Nghệ thuật Hutech.
– Chủ tịch CLB có quyền bổ nhiệm và phân công các vị trí trong CLB.

+ Phó Chủ tịch

– Là người được Chủ tịch phân công, bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành một hay nhiều Ban chuyên môn của CLB.
– Đại diện, thay mặt cho Chủ tịch thực hiện các công việc điều hành CLB theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch.
– Tham mưu cho Chủ tịch trong các công việc có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

+ Tổng Thư ký

– Là người được Chủ tịch CLB phân công, bổ nhiệm, có trách nhiệm giúp Chủ tịch trong các công việc tổ chức, điều hành CLB và báo cáo công việc trực tiếp với Chủ tịch.
– Đại diện, thay mặt cho Chủ tịch thực hiện các công việc điều hành CLB theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch.
– Giám sát việc thực hiện Điều lệ và các quy định của CLB.
– Quản lý các văn bản, giấy tờ có liên quan đến hoạt động của CLB, thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất, thư ký các cuộc họp.

ĐIỀU 11: Ban Chuyên môn

 11.1. Chức năng, nhiệm vụ Ban Chuyên môn

– Các Ban Chuyên môn được lập ra để đảm trách các mảng công việc hay lĩnh vực chuyên môn cụ thể theo yêu cầu của CLB.
– Đứng đầu mỗi Ban Chuyên môn là Trưởng Ban, là người đảm nhiệm công việc quản lý, vận hành toàn bộ hoạt động của Ban.
– Trưởng Ban chuyên môn chịu trách nhiệm và báo cáo công việc trực tiếp với Phó Chủ tịch CLB, đồng thời tham mưu cho Phó Chủ tịch trong các công việc có liên quan đến Ban chuyên môn do mình phụ trách.

11.2. Hoạt động của các Ban Chuyên môn

+ Ban Đầu tư dự án

– Xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh phù hợp với nhu cầu, nguồn lực và định hướng chung của CLB.
– Tiếp cận các dự án phù hợp với định hướng chiến lược đã đề ra.
– Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tính khả thi, tính hiệu quả và đề xuất với Ban Điều hành về việc tham gia dự án đầu tư, kinh doanh.
– Triển khai và theo dõi xuyên suốt các dự án đầu tư, kinh doanh đã được Ban Điều hành chấp thuận.
– Xây dựng và ứng dụng các quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến các hoạt động của Ban.

+ Ban Xúc tiến thương mại

– Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động xúc tiến, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác trong và ngoài CLB.
– Thúc đẩy nhanh quá trình hợp tác thương mại với các đối tác.
– Tìm kiếm và thu hút thêm nhiều đối tác tiềm năng đến với CLB.
– Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa CLB với các đối tác, cả trong và ngoài nước.
– Truyền thông, quảng bá thông tin, hình ảnh về CLB và hội viên CLB ra bên ngoài.
– Xây dựng và ứng dụng các quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến các hoạt động của Ban.

+ Ban Đại sứ

– Là đại diện quảng bá thông tin, hình ảnh của CLB ra bên ngoài nhằm thu hút sự quan tâm và tạo ấn tượng tốt đẹp về CLB.
– Ban Đại sứ có nhiệm vụ lập chiến lược và triển khai kế hoạch hành động cụ thể nhằm giúp cho hình ảnh CLB chiếm được sự tin tưởng và ủng hộ của các đối tượng mục tiêu, cũng như thúc đẩy mong muốn gia nhập, hợp tác với CLB.
– Các Đại sứ phải là những người có ảnh hưởng nhất định, có tính cách và phong cách sống phù hợp với văn hóa và đối tượng mà CLB hướng tới. Các Đại sứ phải sử dụng mạng xã hội làm phương tiện truyền thông chính yếu để làm tăng sự hiện diện của CLB trên truyền thông xã hội.
– Xây dựng và ứng dụng các quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến các hoạt động của Ban.

+ Ban Kết nối

– Kết nối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để liên kết, phối hợp thực hiện các dự án, phương án, kế hoạch, chương trình, sự kiện theo nhu cầu cụ thể của CLB.
– Chủ động tìm kiếm, giao lưu, kết nối CLB với các nhóm, các tổ chức và cá nhân cả bên ngoài và nội bộ nhằm khai thác các hoạt động tiềm năng của CLB.
– Xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình cụ thể, chi tiết nhằm tăng cường và khai thác hiệu quả mối quan hệ hợp tác với các cá nhân, đơn vị đối tác trong và ngoài nước.
– Tổ chức các buổi làm việc, tiếp khách giữa CLB với các đối tác.
– Truyền thông, quảng bá thông tin, hình ảnh về CLB và hội viên CLB ra bên ngoài.
– Xây dựng và ứng dụng các quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến các hoạt động của Ban.

+ Ban Đào tạo

– Lên kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến đào tạo của CLB.
– Xây dựng, cung cấp và quản lý các khóa học, chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho các đối tác theo nhu cầu.
– Thực hiện công tác đào tạo trong nội bộ CLB.
– Xây dựng và phát triển đội ngũ đào tạo chất lượng, đáp ứng yêu cầu và đúng với định hướng của CLB.
– Hỗ trợ tích cực cho Ban Điều hành trong việc truyền thông nội bộ, giữ gìn và phát triển văn hóa của CLB.
– Xây dựng và ứng dụng các quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến các hoạt động của Ban.

+ Ban Sức khỏe cộng đồng

– Lên kế hoạch và thực hiện các phương án, chương trình chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, nhất là cộng đồng sinh viên.
– Liên kết, phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức, tham gia các chương trình khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, trong đó ưu tiên trẻ em, phụ nữ, người già, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn.
– Truyển đạt kiến thức, tư vấn cho cộng đồng để tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cho người khác.
– Xây dựng và ứng dụng các quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến các hoạt động của Ban.

+ Ban Thiện nguyện

– Lên kế hoạch tham gia và tổ chức các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng như: giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học, trẻ em mồ côi cha mẹ, người già neo đơn, người tàn tật… để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
– Liên kết, phối hợp với Đại học Hutech, trường đại học, cao đẳng khác và các đơn vị, cá nhân tổ chức những chương trình thiện nguyện phù hợp với định hướng, văn hóa của CLB.
– Kêu gọi, quyên góp từ thiện từ các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các doanh nhân để tận dụng nguồn lực và phát huy ưu thế của CLB.
– Truyền thông làm lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp của CLB tới cộng đồng, góp phần làm cho xã hội thêm nhân văn, tốt đẹp.
– Quản lý sổ sách, số liệu tài chính và các báo cáo liên quan đến hoạt động của Ban.
– Xây dựng và ứng dụng các quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến các hoạt động của Ban.

ĐIỀU 12: Tài chính

Ban Điều hành ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài chính của CLB đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và mục đích hoạt động CLB.

ĐIỀU 13: Khen thưởng và kỷ luật

– Hội viên có nhiều đóng góp cho CLB hay có thành tích xuất sắc trong hoạt động sẽ được CLB tôn vinh, khen thưởng tương xứng.
– Hội viên vi phạm Điều lệ và các quy định của CLB sẽ bị nhắc nhở, đưa ra khỏi CLB tuỳ theo mức độ vi phạm.
– Việc khen thưởng, kỷ luật do Ban Điều hành CLB xem xét, quyết định.

CHƯƠNG IV: THI HÀNH

ĐIỀU 14: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ CLB do Chủ tịch CLB quyết định.

ĐIỀU 15: Thi hành

– Điều lệ CLB Doanh nhân Âm nhạc Và Nghệ thuật Hutech gồm 4 chương, 15 điều được thông qua ngày 05/01/2023 và có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 01/QĐ-MABC.23 ngày 05/01/2023.
– Ban Điều hành CLB Doanh nhân Âm nhạc Và Nghệ thuật Hutech có trách nhiệm tổ chức thực hiện Điều lệ này.                                                                                            

CHỦ TỊCH
Lý Tú Anh
(Đã ký)